fbpx

Kes me oleme

LINUS MEDICAL OÜ
Meie veebisaidi aadress on http://linusmedical.ee

Andmekaitsetingimused

 

Üldised andmetöötluspõhimõtted

Linus Medical OÜ andmekaitsetingimused põhinevad eesmärgil kaitsta meist sõltuvalt meie klientide ja koostööpartnerite privaatsust.

Lähtume andmekaitsealase tegevuse kujundamisel ja elluviimisel Euroopa Liidus kehtivast põhimõttest, mille kohaselt füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel on igaühe põhiõigus.

Meie andmekaitsealase tegevuse aluseks on usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus ning eesmärgiks tagada, et klientidelt ja koostööpartneritelt saadud isikuandmete töötlemine oleks seaduslik, õiglane ja läbipaistev.

Meie kliendid ja koostööpartnerid teavad oma andmekaitsealastest õigustest, milleks on eelkõige (i) õigus olla teavitatud [1], õigus tutvuda andmetega [2], (iii) õigus nõuda andmete parandamist, (iv) õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist [3], (v) õigus esitada vastuväiteid [4] ning (vi) õigus nõuda andmete kustutamist.

Kogutavate isikuandmete kitsam eesmärk

Linus Medical OÜ valduses on meie klientidelt saadud isikuandmed vaid selleks, et tagada klientide varustamine vajalike meditsiiniseadmetega ning klientide poolt selgesõnaliselt väljendatud soovi korral teabe jagamine Linus Medical OÜ poolt pakutavatest uutest toodetest või teenustest, mis meie klientidele vajalik võib olla.

Oma koostööpartnerite ja nende esindajate isikuandmeid vajame vaid eesmärgiga tagada kõrgekvaliteediline koostöö oma äripartneritega.

Kliendi isikuandmeid säilitame seni, kuni see on vajalik kliendile meiepoolse teenuse osutamiseks. Kui isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, mille jaoks need koguti või kui meie klient on isikuandmete kogumisele antud nõusoleku tagasi võtnud, kustutame kõik meie valduses olevad, antud kliendi isikuandmed. Selgesõnaliselt väljendatud andmete kustutamise soovi korral kustutame isikuandmed viivitusteta.

Et tagada isikuandmete ajalise töötlemise nõuetekohasus, loeme, et kui klient ei ole avaldanud soovi meditsiiniseadme ja / või teabe saamiseks kaheteistkümne kuu (12) kuu jooksul arvates viimase meditsiiniseadme ja / või teabe edastamisest, on klient vaikivalt loobunud Linus Medical OÜ teenustest. Sellisel juhul kustutame vastava kliendi isikuandmed turvaliselt ja lõplikult.

Meie koostööpartnerite ja koostööpartnerite esindajate isikuandmeid säilitame seni, kuni need on vajalikud toimiva koostöö raames. Koostöö lõppedes kustutame viivituseta kõik meie valduses antud koostööpartneri ja tema esindaja kohta olemasolevad isikuandmed.

Kogutavate isikuandmete koosseis

Selleks, et tagada klientide rahulolu suhetes Linus Medical OÜ-ga, on meile vajalikeks andmeteks kliendi nimi, sünniaeg ja/või isikukood, kontaktteave (elukoha-aadress, telefoninumber ning e-posti aadress (võimalusel).

Et tagada kõrgele ärikultuurile vastav suhtlus koostööpartneritega, on meile vajalikud koostööparteri ja tema esindaja nimi ning suhtluseks vajalikud kontaktandmed (asukoha-aadress, telefoninumber, e-posti aadress).

Turvalisuse tagamine isikuandmete töötlemisel

Tagame seaduslikel eesmärkidel meie valduses olevate isikuandmete täieliku kaitse. Isikuandmetele lubamatu juurdepääsu vältimiseks oleme võtnud kasutusele vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised turvameetmed. Juurdepääs meie valduses olevatele isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel.

[1] Nimetatud õigusele vastab vastutava töötleja kohustus esitada andmesubjektile selget teavet.

[2]Nimetatud õigus sisaldab andmesubjekti õigust saada vastutavalt töötlejalt kinnitus selle kohta, kas andmesubjekti käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning töötlemise korral tutvuda oma isikuandmete ja teabega (näit. eesmärk, töödeldavate isikuandmete liigid, isikuandmete säilitamise ajavahemik või selle määramise kriteeriumid jne).

[3] Nimetatud õigus hõlmab olukordi, kus (1) andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse – ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida või (2) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist või (3) vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, kuid need on andmesubjektile ajalikud õigusnõuete koostamiseeks, esitamiseks või kaitsmiseks või (4) andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemisse kohta üldmääruse art 21 lg 1 kohaselt vastuväite – ajaks, kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused.

[4] Nimetatud õigus võimaldab andmesubjektil esitada konkreetsest olukorrast lähtudes igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise kohta, mis toimub avaliku või õigustatud huvi korral.